Dotazník o vzd?lávacích pot?ebách pro výrobce vysoce kvalitní a luxusní obuvi

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
2. KONCEPCE LUXUSNÍHO SEGMENTU
3. POT?EBY ŠKOLENÍ

1. Název firmy (nepovinné):
2. Stát:
3. Firemní webové stránky (nepovinné):
4. Kontaktní osoba (nepovinné) :
5. Telefonní ?íslo (nepovinné) :
6. E-email (nepovinné) :
7. Funkce kontaktní osoby:
7.1 ?editel
7.2 vedoucí výroby
7.3 vedoucí marketingu
7.4 jiné, prosím specifikujte:
8. Pokud jde o p?edm?t podnikání Vaší spole?nosti, prosím vyberte nejvhodn?jší možnost (možnost více odpov?dí):
8.1 Výrobní s vlastní obchodní zna?kou (B2C, podnikatel ke spot?ebiteli)
8.2 Výrobní vyráb?jící pro jiné obchodní zna?ky (B2B, podnikatel k podnikateli)
8.3 Obchodní s vlastní obchodní zna?kou (B2C, podnikatel ke spot?ebiteli)
8.4 Jiné, prosím specifikujte:
9. V závislosti na po?tu zam?stnanc? ve Vaší firm?...
Mikro firma (1 to 9 zam?stnanc?) Malá firma (10 to 49 zam?stnanc?) St?ední firma (50 to 250 zam?stnanc?) Velká firma (vice než 250 zam?stnanc?)
9.1 ...prosím vyberte nejvhodn?jší možnost:
10. Pokud jde o obrat ...
pod 5 mil EUR mezi 5 – 11 mil. EUR mezi 11 – 50 mil. EUR nad 50 mil. EUR
10.1 ...jaká volba odpovídá Vaší spole?nosti?
11. Jaké jsou výrobky prodávané vaší spole?nosti pro každý spot?ebitele? Nap?íklad: Boty, Vysoké podpatky, Oxford, tenisky, mokasíny, boty lodí, atd.?
11.1 Pánská
11.2 Dámská
11.3 D?tská
11.4 Ostatní
12. T?I ÚROVN? SEGMENTACE TRHU PODLE PROJEKTU HES - Následující kategorie segmentace byly odsouhlaseny partnery projektu HES po provedení hloubkové analýzy r?zných kategorií segmentace, které byly k dispozici. Vybrané kategorie jsou zpracovány na dvou publikacích:
1. Chevalier, M. & Mazzalovo, G.: “Luxury brand management: A world of privilege”(2008). Singapore: Wiley.
2. Vincent Bastien & Jean Noel Kapferer: “Luxe oblige” (2008). Eyrolles.
Partne?i projektu rovn?ž souhlasí s tím, že míra citlivosti osoby a místo pobytu ovliv?uje definici kategorií.

Souhlasíte s tím, že vysoce kvalitní a luxusní obuv, která je na trhu, m?že být vyjád?ena a definována následujícími úrovn?mi? Prosím, vyberte možnost, která nejlépe popsat Váš názor.
12.1 1.VYSOCE LUXUSNÍ
1) V souvislosti s historií a d?dictvím
2) Exkluzivní model
3) Vysoká cena
4) Vysoká personalizace
5) Ru?n? vytvo?ený
6) Vzácné a sofistikované suroviny
7) nehmotná & emocionální hodnota
8) Vysoce kvalitní služby v míst? prodeje: m??ení, osobní balení, dodávka do domu zákazníka
9) Vlastní sí? prodejních míst
10) Vyrobeno s poskytnutím zkušeností zákazníkovi v míst? prodeje.

12.2 2.LUXUSNÍ
1) Všechny nebo n?které exkluzivní modely; limitované edice pro specifické p?íležitosti (subvence, další akce, atd)
2) Drahé modely
3) Personalizace
4) Ru?n? vytvo?ený
5) Vysoká kvalita surovin
6) nehmotná & emocionální hodnota
7) Vysoce kvalitní služby v míst? prodeje
8) Vlastní sí? prodejních míst
12.3 3. DOSAŽITELN? LUXUSNÍ/VYSOCE KVALITNÍ
1) Ne exkluzivní modely
2) Lepší pom?r kvality a ceny
3) Nízký podíl personalizace
4) Dobrá kvalita materiál?
5) Vyrobeno s podílem ru?ní a strojní práce
6) Externí zajišt?ní: vvztužení, podpatky, podešve
7) Prodejní místa p?ístupn?jší
8) Vyrobeno v továrnách ve v?tších sériích
9) A?koli sériové výrobky, vystupují jako luxusní výrobky a udržují svou roli sociálních ukazatel?.
12.4 POZNÁMKA : pokud nesouhlasíte s výše uvedenými definicemi uve?te prosím Vaši vlastní definici (názor)
12.4.1 1) …
12.4.2 2) …
12.4.3 3) …
13. 12. Do jaké skupiny za?adíte Vaše firemní produkty? Prosím vyberte nejvhodn?jší možnost.
13.1 VYSOCE LUXUSNÍ
13.2 LUXUSNÍ
13.3 DOSAŽITELN? LUXUSNÍ/ VYSOCE KVALITNÍ
14. Pokud máte vlastní zna?ku, jak hledáte zákazníky? (možnost více odpov?dí)
14.1. Kamenné obchody
14.2. On-line platformy
14.3. P?ímo v našich vlastních obchodech
14.4. P?ímo p?es vlastní internetový obchod
14.5. Jinak. Prosím specifikujte
15. Pr?m?rná prodejní cena pro spot?ebitele (bu? nap?ímo nebo p?es prost?edníky) je:
<300 euro 301 euro - 500 euro 501 euro - 1.000 euro 1.001 euro - 2000 euro >2.001 euro
15.1 Pánská
15.2 Dámská
15.3 D?tská
15.4 Ostatní
16. Jakými prvky se vyzna?ují Vaše produkty, které je lépe zhodnocují, pokud jde o postavení na trhu? Prosím za?a?te Vaši volbu v rozsahu mezi 1 (málo d?ležité) do 5 (velmi d?ležité).
1 2 3 4 5
16.1 Kvalita materiálu
16.2 Design
16.3 Cena
16.4 Inovace výrobku
16.5 Exklusivita
16.6 Kreativita (tvo?ivost)
16.7 Ru?ní výroba, ?emeslná dovednost (zru?nost)
16.8 Prestiž/odkaz d?dictví
16.9 Úrove? zpracování
16.10 Známost zna?ky
16.11 Odlišení kone?né úpravy
16.12 Celková kvalita výrobku
16.13 Zákaznický servis (podpora)
16.14 Zákaznický servis – opravy/obnova výrobku
16.15 Zakázková výroba (výrobek ušitý na míru)
16.16 Kvalita obchodu - butik
16.17 Jiné, specifikuj
16.18 Jiné, specifikuj
17. Jaké jsou podle Vašeho názoru hlavní rysy, které charakterizují / odlišují výrobce vysoce kvalitní /luxusní obuvi. Prosím za?a?te Vaši volbu v rozsahu mezi 1 (málo d?ležité) do 5 (velmi d?ležité).
1 2 3 4 5
17.1 poslání
17.2 vize
17.3 vybavení (výrobní za?ízení)
17.4 zam?stnanci – lidské zdroje
17.5 zam?stnanci – vysoká úrove? dovedností
17.6 práce v kooperaci (extern? dodávané)
17.7 vyrobeno v Evrop?
17.8 Historie a d?dický odkaz (tradice)
17.9 Vysoká selekce distribu?ních kanál?
17.10 Jiné, specifikuj
17.11 Jiné, specifikuj
17.12 Jiné, specifikuj
18. Jaký výrobní zp?sob (individuální, … atd.) a zp?sob konstrukce (rámový, flexiblový, atd.) jsou používány ve Vaší firm??
RÁMOVÁ FLEXIBLOVÁ PROŠÍVANÁ PODEŠEV PROŠÍVANÁ PODEŠEV OSTATNÍ
18.1 INDIVIDUÁLNÍ
18.2 ?ÁSTE?N? INDIVIDUÁLNÍ
18.3 IHNED K ODB?RU
18.4 VÝROBA NA OBJEDNÁVKU
18.5 JINÉ

  

SLOVNÍK

Zp?t
A. NA OTÁZKU 17
POSLÁNÍ: poslání je role, nebo ú?el, kterým má organizace v úmyslu obsloužit zainteresované subjekty. To popisuje, co organizace d?lá (sou?asné možnosti), kdo poskytuje služby a co d?lá organizaci jedine?nou (ospravedln?ní pro existenci). Programové prohlášení jsou vždy na nejvyšší úrovni organizace, ale mohou být nastaveny také pro r?zné organiza?ní úrovn? nebo složky. Poslání je jednoduše d?vod pro existenci organizace.
Co d?lá poslání? Vypráví p?íb?h a ideály dané spole?nosti v kratší dob? než 30 sekund. Zam??uje se na hlavní podnikatelskou ?innost. Pokud je dob?e napsáno, m?že pomoci snížit "nepo?ádek" v dalších dokumentech a procesech. M?že to být popsáno jako "nejlepší zp?sob, jak rozd?lat ohe? se dv?ma d?ívky je ujistit se, že jedna z nich je zápalka."
Pro rozvoj poslání jakéhokoli projektu nebo organizace by m?ly být nejprve zodpov?zeny následující dv? otázky: 1. Co budeme d?lat? 2. Jak to budeme d?lat?
http://www.slideshare.net/RIZWANKHURRAM/objectives-mission-and-vision
VIZE: výrok vize ur?uje, kde hodlá organizace být v budoucnu, nebo kde by m?la být, aby lépe uspokojila pot?eby zainteresovaných stran. Zahrnuje to pov?domí o charakteru a ú?elu organizace a používá toto pov?domí k posunutí organizace sm?rem k velkému cíli. Je to p?íklad obchodního úsp?chu. "Osud není otázkou náhody, ale volby. Ne n?co si p?át, ale dosáhnout to“.

Pro? pot?ebujeme vizi? Vize je nástroj k inspiraci a poskytování smyslu pro sm?r a ú?el. Vize poskytuje strukturu pro spole?nou práci a dosažení našich cíl?. Správné vyjád?ení vize pom?že, když nejsou jasné odpov?di, nebo p?i rozhodujících rozhodnutích, která zásadním zp?sobem ovliv?ují vaše produkty nebo služby. Ovládejte sv?j osud, nebo to ud?lá n?kdo jiný!
http://www.slideshare.net/RIZWANKHURRAM/objectives-mission-and-vision